• جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
پایش میدانی بازار خودروی پایتخت و نمایشگاه‌های خودرو حکایت از به صفر رسیدن معاملات دارد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بیش از هر چیز ناشی از شیوع ویروس کرونا است.
با ورود ویروس کرونا و خانه نشینی مردم بسیاری از کسب وکارها تحت تاثیر قرار گرفته است.
رئیس سازمان بسیج اصناف گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه های بهداشتی و تغذیه ای پزشکان در این خصوص از جمله مصرف لیمو ترش، موج گرانی کاذب میوه‌ لیمو در کشور ایجاد شد.